Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU


§ 1.

[Postanowienia ogólne]

 

1.       Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.leone.pl jest spółka LEONE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wodnej 26, 58-420 Lubawka, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697589, NIP 6141610123, kapitał zakładowy 200.000,00 zł. zł,

 e-mail: artur.domzalski@leone.pl.nr telefonu +48 504 422 112, 

 

2.       Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie oraz świadczenia przez Spółkę drogą elektroniczną usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta.

 

3.       Regulamin jest udostępniony Klientom/Usługobiorcom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient/Usługobiorca.

 

4.        Zakazane jest dostarczanie przez Klientów/Usługobiorców treści bezprawnych.

 

5.        Umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są w języku polskim.

 

6.        Dane kontaktowe Sklepu to: spółka LEONE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wodna 26, 58-420 Lubawka, email: artur.domzalski@leone.pl, tel. +48 504 422 112

 

§ 2.

[Definicje]

 

Pojęciom napisanym w niniejszym Regulaminie wielką literą należy przypisywać następujące znaczenie:

 

1)  Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy;


2)  Dostawa – przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu, stanowiące o wykonaniu świadczenia Sprzedawcy w zakresie wydania przedmiotu Zamówienia i Umowy sprzedaży;

 

3)  Dostawca – profesjonalny przewoźnik, któremu Sprzedawca powierza dostarczenie do Klienta zamówionego Towaru;

 

4)  Hasło – ustalony przez Usługobiorcę ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, ustalony przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Sklepie, umożliwiający mu dostęp do Konta Klienta w Sklepie;

 

5)  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w Sklepie;

 

6)  Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

 

7)  Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej (w celu zrealizowania usługi) oraz zalogowaniu się poprzez Login i wygenerowane, a następnie podane przez siebie Hasło, za pomocą którego Klient może składać w Systemie teleinformatycznym Zamówienia, przeglądać stan realizacji aktualnego oraz historię dotychczasowych Zamówień, a także mieć dostęp do swoich danych osobowych oraz je modyfikować;

 

8)  Login – adres e-mail podany przez Usługobiorcę dokonującego Rejestracji w Sklepie, wymagany wraz z Hasłem do korzystania z Konta Klienta;


9)  Płatność Online – system płatności online, działający na podstawie regulaminu dostępnego na stronie internetowej odpowiedniego podmiotu reprezentującego dostawcę usług płatności online (podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.); istnieje również możliwość dokonania transakcji poprzez serwis PayU S.A.

 

10)  Polityka Prywatności – odrębny dokument pod adresem www.leone.pl/prywatnosc który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu;

 

11)  Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze Sklepu;

 

12)  Rejestracja – podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza online znajdującego się na Stronie internetowej. Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

 

13)  Przedsiębiorca - Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową);

14)  Sklep – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Spółkę, dostępny na Stronie internetowej www.leone.pl oraz jej podstronach;

15)  Spółka - spółka o której mowa w § 1 pkt 1, będąca właścicielem Sklepu, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

16)  Sprzedawca – Spółka występująca jako strona Umowy sprzedaży zawieranej z Klientami Sklepu;

17)  Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.leone.pl, na której prowadzony jest Sklep;

18)  System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

19)  Towar – produkt Sprzedawcy lub inny oferowany towar prezentowany na stronie Sklepu, na który Klient może złożyć Zamówienie;

20)  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku w wyniku złożenia Zamówienia przez Klienta jako przyjęcia oferty Sprzedawcy;

21)  Usługobiorca – użytkownik który założył w Sklepie Konto Klienta;

22)  Zamówienie – przyjęta przez Klienta oferta Sprzedawcy w przedmiocie sprzedaży określonych Towarów prezentowanych na Stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3.

[Wymagania techniczne]

1.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy (korzystanie, Rejestracja) z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep to:

a.                  komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu;

b.                  przeglądarka internetowa obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą (zalecane);

c.                   posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

2.       Spółka informuje, że Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Usługobiorców i Klientów. Pliki cookies wykorzystywane są w celach informacyjnych, funkcjonalnych i statystycznych. Szczegółowe zasady wykorzystywania przez Sklep plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 4.

[Konto Klienta]

1.       Użytkownik może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie lub przeglądać Stronę internetową Sklepu.

2.       Założenie Konta Klienta jest równoznaczne z zawarciem przez użytkownika Internetu ze Spółką umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem postanowień wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.       W celu założenia Konta Klienta na Stronie internetowej użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a.       podać następujące dane osobowe:

                - Konsument: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres skrzynki poczty elektronicznej, numer telefonu;

- Przedsiębiorca: nazwa firmy, adres siedziby (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),numer NIP, adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu;

b.       ustalić Hasło;

c.       potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść;

4.       Po dokonaniu rejestracji Usługobiorca otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej wiadomość mailową z potwierdzeniem założenia konta.

5.       Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 spowoduje zarejestrowanie się w Sklepie.

6.       Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta Klienta – zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi, o których mowa w ust. 3 powyżej.

7.       Korzystanie z usługi Konta Klienta nie podlega opłacie.

8.       Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Usługobiorcy znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Spółki.

9.       Usługobiorca po Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.

§ 5.

[Zamówienia]

1.       Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie Zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient może składać Zamówienie poprzez "Koszyk" znajdujący się na stronie Sklepu internetowego.

2.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy wejść na Stronę internetową, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie.

3.       Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie internetowej, określa formę płatności oraz formę Dostawy i wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a.       zalogować się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;

b.       jeżeli nie posiada Konta Klienta, podać poniższe dane w formularzu: 

- Konsument: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto), adres skrzynki poczty elektronicznej, numer telefonu;

- Przedsiębiorca: nazwa firmy, adres siedziby (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),numer NIP adres skrzynki poczty elektronicznej, numer telefonu

c.       potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptować jego treść.

d. wysłać Zamówienie do Sklepu poprzez użycie stosownego przycisku oznaczonego słowami „Zamawiam i płacę”, przez co potwierdza, że wie, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

4. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia na adres skrzynki poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłane automatyczne potwierdzenie złożenia Zamówienia (zawarcia Umowy sprzedaży) i jego warunków. 

5.       W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towaru, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 6.

[Ceny i Płatności]

1.       Wszystkie ceny wyrażone są w złotych oraz są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

2.       Sklep ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Zamówienia do Klienta. Koszty Dostawy podawane są przy wyborze sposobu Dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

3.       Sklep ma prawo promować określone formy płatności za Zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

4.       Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

5.       Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta, jak i Sprzedawcę.

6.       Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wskazania Klienta.

 

7.       Klientnt może wybrać następujące formy płatności:

a.       płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem Płatności Online;

b.       płatność przelewem (przedpłata) na konto Sprzedawcy.

c.       płatność za pobraniem

8.       Tytuł wykonywanego przelewu (przedpłaty) powinien zawierać numer Zamówienia – dokładne dane dotyczące przelewu zostaną przekazane na adres skrzynki elektronicznej Klienta po potwierdzeniu Zamówienia.

9.       W przypadku wyboru przez Klienta jako formy płatności przedpłaty, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie Zamówienie zostanie anulowane. Zamówienie będzie realizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

10.    W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

11. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

12. Dostępne formy płatności:

-- Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

-- Przelewy bankowe

-- Za pobraniem

Jeśli Klient wybierze płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem Płatności Online zostanie przeniesiony do właściwego serwisu w celu opłacenia Zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia otrzymania środków Klient zostanie o tym powiadomiony wiadomością e-mail.

§ 7.

[Dostawa]

1.       Zamówienie dostarczane jest do Klienta za pośrednictwem Dostawcy pod adres wskazany w formularzu Zamówienia jako adres Dostawy. Sklep realizuje Dostawy wyłącznie na rzecz Klientów zamieszkałych lub posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, na adres znajdujący się na jej terytorium.

2.       W dniu wysłania Zamówienia do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta z potwierdzeniem wysłania Zamówienia. 

3.       Klient może dodatkowo otrzymać wiadomość e-mail od Dostawcy z podanym numerem przesyłki i danymi kontaktowymi. Jednocześnie bezpośrednio z Klientem może kontaktować się telefonicznie Dostawca w celu realizacji Umowy sprzedaży, w szczególności chcąc ustalić dokładny adres lub godzinę Dostawy. 

4.       Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta będącego Konsumentem z chwilą jego wydania Klientowi będącemu Konsumentem. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta będącego Konsumentem.

5.       Z chwilą wydania Towarów Dostawcy na Klienta będącego Przedsiębiorcą przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia. 

6.       Przed odebraniem Towaru od przewoźnika należy sprawdzić, czy jego opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na Towar. W przypadku, gdy opakowanie Towaru jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

7.       Sprzedawca odpowiedzialny jest dostarczyć Towar wolny od wad. Klient powinien zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. Po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dającego się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze. W razie stwierdzenia:

a.                  uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

b.                  niekompletności przesyłki,

c.                   niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki.

8.       Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.

9.       Zapłata i formalności związane z rozliczeniem Zamówienia wysyłanego za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru Zamówienia i prowadzi je Dostawca.

10.   Termin Dostawy Zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub 1-7 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku wyboru płatności za pobraniem, o ile podczas potwierdzenia Zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu Dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczy się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

11.   W przypadku nieobecności Klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Nie zwalnia to Klienta z obowiązku zapłaty za Zamówienie, które może zostać ponownie przesłane do Klienta po zamówieniu przez Klienta ponownej przesyłki na jego koszt.

12.   W razie wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta koniecznych do dokonania dostawy Sprzedawca może skontaktować się z Klientem drogą e-mailową lub telefoniczną w celu weryfikacji tych danych.

§ 8.

[Prawo odstąpienia od umowy]

Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy:

I.             o świadczenie usług drogą elektroniczną:

1.       Z zastrzeżeniem przypadku opisanego w pkt 3 niniejszego rozdziału Regulaminu, Usługobiorca może odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Usługobiorca składa Spółce oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Spółki (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@everboxing.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. 

2.       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy zawiera także załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

3.       Na podstawie art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z uwagi na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Usługobiorcy przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

II.            sprzedaży:

1.       Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst pierwotny: Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi, bez podania przyczyny odstąpienia oraz ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy. Jeżeli Umowa sprzedaży dotyczy sprzedaży wielu Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 14 – dniowy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna swój bieg od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2.       W takim wypadku Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej na adres kontaktowy Sklepu (wskazany w § 1 ust. 6 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@everboxing.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 

3.       Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się wzorem do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe. Wzór odstąpienia od umowy zawiera także załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

4.       W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.

5.       Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.       W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu Towaru w stanie zmienionym, gdy zmiana nie była konieczna w granicach zwykłego zarządu, Sklep może żądać odszkodowania.

7.       Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument.

8.       W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, w tym poniesione przez Konsumenta koszty Dostawy, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. Zwrot następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnymi dodatkowymi opłatami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

9.       Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.

10.   Jeżeli przy dokonywaniu Zamówienia Konsument wybrał inny sposób dostarczenia Towaru niż najtańszy zwykły oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w zakresie przewyższającym wartość najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep. 

11.   Właściciel Sklepu informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia umów:

1)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;  

7)      zawartej w drodze aukcji publicznej.

12.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez sienie działalności gospodarczej (jako Przedsiębiorca). 

§ 9.

[Reklamacje Towarów]

1.       Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.

2.       Jeżeli otrzymany Towar jest wadliwy, Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową.

3.       Konsument dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: imienia i nazwiska Konsumenta, daty zgłoszenia, numeru faktury VAT lub paragonu, nazwy i ilości reklamowanego Towaru, opisu i rodzaju wady, żądania Konsumenta, telefonu kontaktowego.

4.       Wraz z reklamacją Konsument dostarcza do Sklepu reklamowany Towar, kopię lub oryginału paragonu fiskalnego bądź faktury VAT albo inny dowód zakupu.

5.       Reklamacje należy kierować:

 a.                 pisemnie na adres: Leone Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., Wodna 26, 58-420 Lubawka, Polska;

b.                  pocztą elektroniczną na adres: artur.domzalski@leone.pl

6.       Uprawnienia Klienta będącego Konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.

7.       Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:

a.                  złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo

b.                  złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży,

                chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.

8.       Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna.

9.       Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę:

a.                  usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo 

b.                  zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, 

                chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

10.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami § 8. Regulaminu.

11.   Sklep zobowiązuje się powiadomić Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedawcy będzie przekazywał Konsumentowi na dane adresowe i kontaktowe podane przez Konsumenta dla Konta lub w zgłoszeniu reklamacyjnym.

12.   Koszty wymiany lub naprawy Towarów ponosi Sprzedawca.

13. Konsument może skorzystać z następujących, przykładowych, pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów dotyczących reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)   może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania między Konsumentem a Sprzedawcą, które miałoby na celu zakończenie sporu;

b)   może uzyskać bezpłatną pomoc prawną w sprawie rozstrzygnięcia sporu ze Sprzedawcą korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej (np. fundacji lub stowarzyszenia), do której zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

14. Informację odnośnie zasad i trybu procedury prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev... lng=PL. Porady prawne udzielane są również przez Federację Konsumentów zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znaj... oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem telefonu 800 889 866. 

15. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji Konsumenta. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

16. Uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Konsumenta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.

17. W przypadku gdy Sprzedawca rozpatrzy reklamację Konsumenta negatywnie, Konsument wraz z odpowiedzią na reklamację otrzyma na piśmie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail oświadczenie o zgodzie Sprzedawcy na wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku zgody Sprzedawcy na wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich Konsument otrzyma również informację o podmiocie uprawnionym właściwym dla Sprzedawcy. Brak jakiegokolwiek oświadczenia Sprzedawcy będzie poczytywany jako wyrażenie zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

18. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się rękojmię Sklepu za wady Towarów. Klient taki może jednak korzystać z uprawnień z gwarancji bezpośrednio u producenta Towaru, jeżeli producent danego Towaru takich gwarancji udziela. Sklep nie zwraca kosztów wysyłki reklamowanego Towaru.

§ 10.

[Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną i zgłaszanie nadużyć]

1.       Usługobiorcy przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w § 1 ust. 2.

2.       Reklamacje należy kierować:

a.                  pisemnie na adres: Leone Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wodna 26, 58-420 Lubawka, Polska

b.                  pocztą elektroniczną na adres: artur.domzalski@leone.pl

3.       Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Stronie internetowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.

4.       Spółka będzie rozpatrywała reklamacje/zgłoszenia nadużycia w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres poczty elektronicznej lub na adres Spółki, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.

5.       Usługobiorca zgłaszający reklamację lub osoba zgłaszająca nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 11.

[Odpowiedzialność Spółki]

                W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami lub świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Klientów nie będących Konsumentami Spółka ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego Konsumentem. Jednocześnie odpowiedzialność Spółki jest ograniczona kwotowo do wysokości zapłaconej ceny Towarów oraz kosztów Dostawy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą, tylko za bezpośrednie szkody i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą.

§ 12.

[Prawa i obowiązki Klienta/Usługobiorcy]

1.       Klient/Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

2.       Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu ze Strony internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

3.       Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Sklepu treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Sprzedawcy lub osób trzecich.

4.       W przypadku zmiany danych rejestracyjnych, Klient/Usługobiorca jest obowiązany do ich poprawiania lub też uzupełnienia.

5.       Klient/Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności do utrzymania w tajemnicy swojego indywidualnego Loginu i Hasła Konta Klienta.

§ 13.

[Prawa autorskie]

1.       Niniejszy Sklep jest własnością Sprzedawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie, są własnością Sprzedawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Sprzedawcę wynikają z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Stronie internetowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2.       Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Sprzedawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.

3.       Użytkownicy Strony internetowej, Klienci ani Usługobiorcy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Stronie internetowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Spółki oraz wobec autorów poszczególnych utworów.

4.       Przystępując do korzystania ze Sklepu Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 14.

[Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych]

1.       Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy oraz postanowień poniżej.

2.       Usługobiorca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta Klienta lub zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta Spółce, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Spółce, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

3.       Spółka, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym Usługobiorcę na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

  1. Spółka ma prawo odstąpić od świadczenia usług w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 15.

[Zmiany Regulaminu]

1.       Spółka zastrzega sobie prawo dokonania zmian niniejszego Regulaminu, w tym w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Sklepu, wprowadzenia nowych usług w Sklepie, lepszego zabezpieczenia interesów Klientów/Usługobiorców, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Klientów/Usługobiorców.

2.       Zmiana zapisów Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Klienta/Usługobiorcę praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.

3.       Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne dla Klientów.

4.       O zmianie Regulaminu Spółka zawiadomi Usługobiorców posiadających Konto Klienta, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami. Spółka umieści na stronie internetowej Sklepu informacje o zmianie Regulaminu co najmniej 14 dni przed planowanymi zmianami.

5.       Jeżeli Klient/Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Spółkę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu.

6.       Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz spowoduje usunięcie Konta Klienta.

7.       Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Serwisu, w szczególności zmiana oprawy graficznej Serwisu, dodanie nowych funkcjonalności itp., o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 16.

[Postanowienia końcowe]

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,

2.       Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Spółkę z Klientami Umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.       Wszelkie spory między Spółką a Klientem/Usługobiorcą nie będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Spółki.

4.       Wszelkie spory między Spółką a Klientem/Usługobiorcą nie będącym Konsumentem podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.

5.       W przypadku posługiwania się przez Klientów/Usługobiorców nie będących Konsumentami wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych.

6.       Na wypadek gdyby Klient/Usługobiorca posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, zgodnie z ust. 5 powyżej, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Klient/Usługobiorca nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Sklepu, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Sprzedawcy podlegają zwrotowi na rzecz Sprzedawcy.

7.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.10.2017 r.


Załączniki do regulaminu:

1.            Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.            Wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

 

Załącznik nr 1 

 

______________, dnia_______________                                              (miejscowość)  

Dane przedsiębiorcy:

LEONE POLSKA Spółka z o.o. 

ul. Wodna 26

58-420 Lubakwa

nr telefonu: +48 504 422 112

adres e-mail: artur.domzalski@leone.pl

 

Dane Konsumenta:

 

_____________________

 (imię i nazwisko)

_______________________

 (adres)

_______________________

 (adres)

 

Dane Magazynu (Adres do zwrotu):

LEONE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wodna 26

58-240 Lubawka

Oświadczenie odstąpienia od umowy o świadczenie usług

         Oświadczam  w imieniu własnym, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w sklepie internetowym pod adresem www.everboxing.pl zawartej dnia _______________ .  

 

……………………………………………….

(czytelny podpis konsumenta) 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

________________, dnia_______________

(miejscowość)                                                 

Dane przedsiębiorcy:

LEONE POLSKA Spółka z o.o. 

ul. Wodna 26

58-420 Lubakwa

nr telefonu: +48 504 422 112

adres e-mail: artur.domzalski@leone.pl

 

Dane Konsumenta:

 

_____________________

 (imię i nazwisko)

_______________________

 (adres)

_______________________

 (adres)

 

Dane Magazynu (Adres do zwrotu):

LEONE POLSKA Spółka z o.o. 

ul. Wodna 26

58-420 Lubakwa

Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży

                Oświadczam  w imieniu własnym, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia ________________ następujących rzeczy: _________________________ . 

Towary zostały dostarczone dnia _______________ . ……………………………………………….

(czytelny podpis konsumenta)